Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Zespół Interdyscyplinarny

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Łukasz Handke
Nr pokoju: 25 – I piętro

 

Godziny przyjęć: poniedziałek: - piątek od 7:00 do 15:00

Nr telefonu: 62 592-11-22 wew. 225

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2017 roku wchodzą przedstawiciele:

  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

  - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  - Komendy Powiatowej Policji;

  - Oświaty;

  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

  - ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim;

  - Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo;

  - Kurator Sądowy;

  - Fundacja „Wsparcie”;

  - Caritas Diecezja Kaliska.

Zespół realizuje zadnia określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016 – 2022 przyjęty Uchwałą Nr XX/225/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 rok.

Działania podejmowane wobec rodzin, czy osób dotkniętych przemocą realizowane są na podstawie procedury „Niebieskie Karty”. Wszczęcie procedury odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”.

Zgodnie z art. 9a ust.3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.