Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Wsparcia Rodziny

Kierownik Działu: Łukasz Handke pok. 25 - I piętro
Godz. przyjęć:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
e-mail: wsparcie.rodziny@mops.ostrowwlkp.pl 
Godziny przyjęć do specjalistów:
Prawnik
czwartek od 11:00 do 12:00
(zapisy do specjalistów pod nr. telefonu 62 592 11 22 bądź osobiście na pok. 25 lub 24,26)

Do zadań Działu Wsparcia Rodziny należy w szczególności udzielanie wieloaspektowej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, rodzinom dotkniętym przemocą, bądź znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych poprzez:


1. prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej
2. udzielanie pomocy specjalistycznej i praca z rodziną w kryzysie:
3. koordynowanie działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów przemocy oraz sytuacji kryzysowych występujących w rodzinie,
4. opracowywanie i koordynowanie realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.


Ponadto do zadań działu w ramach pracy asystentów rodzin należy:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
2. bezpośrednia praca w środowisku rodzinnym,
3. wspieranie rodziny w rozwiązywaniu różnorodnych problemów,
4. współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
5. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi itp.,
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego,
8. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
10. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinach.