Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Dodatki Mieszkaniowe

Kierownik Działu: Emilia Komorowska  pok.31- I piętro
Godz. przyjęć: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
Nr. pokoju: 30 i 31  -  I piętro
Godziny przyjęć wniosków: poniedziałek - piątek od 11.00 do 14.00
Nr telefonu:  62 592-11-22 wew. 230, 241 lub 231
e-mail: dodatki.mieszkaniowe@mops.ostrowwlkp.pl    

Ogólne zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe są rodzajami świadczenia pieniężnego, którego celem jest pokrycie  z funduszy publicznych części kosztów utrzymania lokalu jakie jest obowiązana ponosić osoba uprawniona do otrzymania dodatku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się z urzędu wszystkim, którzy spełniają kryteria ustawowe. Potrzebny jest wniosek osoby uprawnionej. Wtedy – po sprawdzeniu, czy zainteresowany spełnia kryteria oraz wyliczeniu wysokości kwoty wydawana jest decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego.  Do wniosku trzeba dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Na żądanie pracowników tut. Ośrodka osoba pobierająca dodatek musi udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji. Trzeba też przechowywać te dokumenty przez 3 lata od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach należy złożyć na oficjalnym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz.1817). Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 2133 z późn. zm.)  reguluje tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach. Poniżej przedstawione są trzy podstawowe kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego.
 
Tytuł Prawny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dochód
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019r. poz.730,752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019r. poz.1309), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniajacego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniajacym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz.1622)

Powierzchnia.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy posiadać nie większą niż ustalona w ustawie, tzw. normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby
 • 40 m2 – dla 2 osób
 • 45 m2 – dla 3 osób
 • 55 m2 – dla 4 osób
 • 65 m2 – dla 5 osób
 • 70 m2 – dla 6 osób,


a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % (albo 50%, ale pod warunkiem, jeśli pokoje i kuchnia zajmują nie więcej niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania).
Powierzchnię normatywną powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku nie przyznaje się  jeśli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana  w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku, nie mają wpływu na jego wypłacaną wysokość. Dodatek mieszkaniowy jest swoistą premią dla osób, które na bieżąco płacą opłaty za mieszkanie. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowane mieszkanie, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Natomiast w wypadku uregulowania zaległości w ciągu tych trzech miesięcy, wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Osoba w stosunku, do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowane mieszkanie wygasła decyzja o przyznaniu dodatku, może ponownie wystąpić o jego przyznanie dopiero po uregulowaniu zaległości.

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM INFORMUJE, ŻE OD 1 STYCZNIA 2014 r. MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA – ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO.

O przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba:
1) której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
2) która jest stroną umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) która zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Druki wniosku o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (pok. nr 30 i 31)
Do wniosku należy dołączyć:
-kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
-aktualną decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy (do wglądu).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r.  miesięcznie wynosi:
-12,09 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
-16,79 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
-20,15 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

 


Druki (wnioski)