Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik Działu:  p.o. Kierownika Działu Usług Opiekuńczych Paulina Rapacz
Godz. przyjęć: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
Nr pokoju:  3,13,15
Nr telefonu: 62 592-11-22 wew. 203, 213, 215, 236
e-mail: uslugi.opiekuncze@mops.ostrowwlkp.pl 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi należą do zadań zleconych gminy.

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi lub  specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi jest świadczona osobom samotnym, samotnie gospodarującym, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Usługi te świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy udzielić.

Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych lub/i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania (bądź czasowego pobytu osoby zainteresowanej).

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności pomoc w:

 • higienie osobistej osoby leżącej,
 • utrzymaniu mieszkania podopiecznego w czystości ( bieżące porządki),
 • zakupie artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej, artykułów przemysłowych z  zasobów finansowych podopiecznego oraz rozliczanie się z otrzymanych pieniędzy,
 • załatwianie spraw bieżących (wezwanie lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków z apteki, dokonywanie bieżących opłat),
 • przygotowanie posiłków oraz karmienie osoby z niedowładem,
 • przynoszenie opału i palenie w piecu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez pracownika Działu Usług Opiekuńczych lub przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 • pielęgnację jako wsparcie procesu leczenia,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pielęgnacja ran przewlekłych i odleżyn,
 • działania opiekuńczo-wychowawcze,
 • działania rehabilitacyjne,
 • działania profilaktyczne,
 • przygotowanie posiłków dla podopiecznego o odpowiedniej diecie w stosunku do schorzenia, odpowiedniej konsystencji,
 • pomiar ciśnienia, cukru we krwi, w sytuacjach tego wymagających,
 • działania promujące zdrowie.

Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz interwencje i pomoc w życiu w rodzinie
 • Dostęp do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w zależności od potrzeb, między innymi: logopedy, psychologa, pedagoga.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub 8:00 do 16:00. Świadczymy ww. usługi również w godzinach popołudniowych oraz soboty, niedziele i święta osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają. Aby ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wniosek o daną formę pomocy ( druk w załączeniu ) oraz następujące dokumenty:

 • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie  usług opiekuńczych, zaświadczenie od lekarza rodzinnego że osoba ubiegająca się o usługi opiekuńcze wymaga pomocy osoby drugiej,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zaświadczenie od lekarza specjalisty że wymaga pomocy  specjalistycznych usług oraz rodzaj schorzenia,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, zaświadczenie od lekarza specjalisty – psychiatry potwierdzającego,
  że pacjent wymaga przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych; w przypadku dzieci do 16 r.ż. zaświadczenie od lekarza specjalisty – neurologa,
 • zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku osoby ubiegające się o usługi opiekuńcze,
 • zaświadczenie o innych dochodach ( np. decyzja o zasiłku pielęgnacyjnym o dodatku mieszkaniowym, o zasiłku stałym, itp.),
 • zaświadczenie o dochodach netto od osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku, gdy osoba nie jest samotna a są osoby zobowiązane do opieki (rodzice, dzieci, wnuki lub osoby zobowiązane aktem notarialnym do opieki).Osoby te zobowiązane są przedłożyć: zaświadczenie o zatrudnieniu bądź gdy chorują orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 15.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania określa uchwała Nr XLIII/557/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2009r. Koszt za 1 godzinę świadczonej usługi ustala Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarządzeniem, na okres od dnia 01 kwietnia bieżącego roku do 31 marca roku następnego. Koszt ten od 01.04.2021 roku wynosi 33,38 zł. Klient ponosi odpłatność uzależnioną od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie wyrażony w %

% odpłatności osoby samotnej

% odpłatności osoby w rodzinie

do 150%

Bezpłatnie

Bezpłatnie

powyżej 150% do 175%

7%

10%

powyżej 175% do 200%

10%

15%

powyżej 200% do 250%

15%

20%

powyżej 250% do 300%

30%

40%

powyżej 300% do 350%

50%

60 %

powyżej 350% do 400%

70%

80 %

powyżej 400 %

100%

100%

Natomiast Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (z póżn. zm.).

Koszt za 1 godzinę świadczonej specjalistycznej usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalany jest na okres 1 roku. Koszt ten na okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wynosi 40,00 zł. Klient ponosi odpłatność uzależnioną od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą.

Koszt za 1 godzinę świadczonej specjalistycznej usługi dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi ustalany jest na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. i wynosi 69,00 zł.  Klient ponosi odpłatność uzależnioną od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający     na osobę  w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 701,00 zł =100 %

Nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 132,5 % do 165 %

3 %

7 %

powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

powyżej 220 % do 237,5 %

11 %

20 %

powyżej 237,5  % do 255 %

15 %

25 %

powyżej 255 % do 265  %

22, 5 %

32,5 %

powyżej 265 % do 275%

30 %

40 %

powyżej 275 % do 282,5 %

45 %

55 %

powyżej 282,5 % do 290 %

60 %

70 %

powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

powyżej 310 % do 330 %

90 %

100 %

powyżej 330 %

100 %

100 %

Lista załączników:

 1. Wniosek o pomoc