Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Pomocy Środowiskowej

Pracownicy socjalni Zespołu ds. pracy socjalnej (pok. 23,26,27)
Pracownicy socjalni Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją (pok. 22,28,29,32,22)

Kierownik Działu:  Monika Orzechowska  tel. 62 50-28-214
W czasie Covid-19 godz. przyjęć pracowników socjalnych i Kierownika Działu:

pok. nr 1  od 7:00 do 15:00 (po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. 535-308-788)
Telefon kontaktowy: centrala: 62 592-11-22

pok. 1     62 50-28-201 (pokój dyżurujący)
pok. 22   62 50-28-222
pok. 23   62 50-28-223
pok. 26   62 50-28-226
pok. 27   62 50-28-227
pok. 28   62 50-28-228
pok. 29   62 50-28-229
pok. 32   62 50-28-232
pok. 33   62 50-28-233         

e-mail: pomoc.srodowiskowa@mops.ostrowwlkp.pl

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;.
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

Pomoc w zakresie dożywiania w związku z rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 792,00zł  na osobę w rodzinie, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1051,50zł.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są  nie tylko do okoliczności  uzasadniających  przyznanie pomocy, ale także  do celów i możliwości  pomocy społecznej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:
  • Osobiste ( pok. nr 1), pisemne ( listownie lub do skrzynki pocztowej przed siedzibą MOPS) lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:
  • Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych (m.in. zagrażających życiu, zdrowiu klienta) w terminie 2 dni. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc,

UWAGA! W  czasie Covid 19 sytuację  osobistą dochodową i majątkową klienta  można ustalić telefonicznie- zgodnie z  art. 15o ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem  i zwalczaniem Covid 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 (Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn.zm)

  • Strona występująca o pomoc powinna przedstawić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej.
  • W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym.
  • Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej
  • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji  życiowej Brak  takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 1. Sporządzenie decyzji przyznającej świadczenie i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń z pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Dyrektora MOPS w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji.

 1. Realizacja przyznanych świadczeń.

Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Świadczeniami pieniężnymi są: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy,  specjalny zasiłek celowy i zasiłek celowy na zasadach zwrotu, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Realizacja świadczeń pieniężnych następuje  na  wskazane przez klienta konto bankowe (w wyjątkowych sytuacjach przekazem pocztowym), w terminie określonym w decyzji administracyjnej. Świadczenia realizowane w formie talonów towarowych odbierane są w wyznaczonym w decyzji  terminie w siedzibie  MOPS.

Świadczeniami niepieniężnymi są: pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży, sprawienie pogrzebu, poradnictwo i pomoc instytucjonalna,  pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, praca socjalna.

Lista załączników

 1. Wniosek o pomoc
 2. Wniosek o skierowanie do DPS wraz z załącznikami