Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Program Czyste Powietrze
Nr kolejny:0

 

Zaświadczenia o wysokości dochodu do wniosku o przyznanie dofinansowania
w ramach programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo,
informujemy iż w związku z uruchomieniem od dnia 21.10.2020 r. podwyższonego poziomu dofinansowania w Programie Priorytetowym „ Czyste Powietrze” który realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informujemy, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim  wydaje takie zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

•  jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
•  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu).

Wzór wniosku - czyste powietrze http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/EBF9097CC82D401E98DF364EEFCAFFF5/wz%C3%B3r%20wniosku%20-%20czyste%20powietrze.pdf>Wzór wniosku - czyste powietrze

Linki do programu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna-programuhttps://www.wfosgw.poznan.pl/wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0/

https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjenow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-2-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjenow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-2-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-zmiany/