Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Honorata Handkiewicz

Dane kontaktowe:
tel. +48 625921122 / +48 625028210
e-mail:
mopsostrow@osw.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

1.

Dane kontaktowe Administratora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski

email:  mopsostrow@osw.pl

tel: (62) 592-11-22

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod numerem telefonu:

+48 (62)592-11-22 / +48(62)50-28-210  lub adresem e- mailowym  mopsostrow@osw.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach i zadaniach:

1)    realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim wynikających z zapisów statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim;

2)    umożliwiających klientom realizacji uprawnień i obowiązków wymaganych przepisami obowiązującego prawa;

3)    procesach rekrutacji i zatrudnienie;

        przetwarzania danych osobowych tylko w obrębie

        obowiązujących przepisów prawa

4.

Odbiorcy danych osobowych (Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej)

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, lub organizacje międzynarodowe, tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych

przepisami prawa bądź na podstawie zgody wnioskodawcy.

5.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane                   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                           w Ostrowie Wielkopolskim przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych                                     w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach archiwizacji.

6.

Informacja o prawie dostępu do danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą z informacji, którą Pani/Pan podają we wniosku/podaniu/prośbie. W dalszym etapie pracownik Ośrodka prowadzący postępowanie w konkretnym zakresie pozyskuje dane z instytucji, baz danych, zbiorów, programów, systemów itd. dopuszczalnych przepisami prawa.

9.

Informacja o dowolności bądź obowiązku podania danych osobowych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie Pani/Pana wniosku/podania/prośby.

10.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też  w formie profilowania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U.z 2019r., poz.1781).